Vi är ett politiskt parti och en gräsrotsrörelse

Vi är en rörelse för ett förändrat Sverige – ett Sverige som gör sig kvitt den kostsamma apparat som är den uppfostrande överheten. Medborgerlig Samling är organiserat som ett parti vars politik har fastställts i ett idéprogram och ett antal sakpolitiska program.

Vår position kan beskrivas som liberalkonservativ, vilket innebär att vi betonar individens frihet och ansvar. Vi ser att människor får styrka genom frivilliga sammanslutningar och ser positivt på familj, ett i verklig mening oberoende civilsamhälle och ett näringsliv som inte störs av subventioner, straffskatter eller moraliserande politiska regleringar. Vi anser också att en människas egna ansträngningar måste bli mer avgörande för hennes framgångar.

Medborgarnas Lund

En stad är en plats där kommersiell och kulturell verksamhet kan frodas tack vare en effektiv användning av den tillgängliga marken, där ett tätt gatunät möjliggör alternativa färdvägar, och korsningar och stråk möjliggör möten, social kontroll och bärkraftig handel.

Det är en plats där boende, näringsidkare och besökare kan samsas i ömsesidig respekt tack vare en tydlig åtskillnad mellan gatans offentlighet och det privata livet i kvarterens inre.

Stadens invånare måste känna att de är delägare med eget ansvar, som kan lita på att kommunledningen ser till att det offentliga sköts med medborgarnas intressen som första prioritet. Gatorna ska vara snygga, rena och attraktiva för boende och besökare. Kommunen ska aldrig ägna sig åt insatser som lockar bedrägliga lycksökare eller illegal affärsverksamhet.

Patrullerande polis ger medborgarna en trygghet i att hjälpen finns nära om man utsätts för brott eller övergrepp.

Kommunens uppgift måste vara att på ett ansvarsfullt sätt förvalta det som är gemensamma angelägenheter för stadens medborgare, och kommunledningen måste visa att de förstår hur stadsliv fungerar. Att med olika metoder ”befria” invånarna från eget ansvar genom att göra skattefinansierade kommunala arrangemang av sådant som borde skötas av ett fritt föreningsliv, att skapa platser och områden med ett överflöd av ägarlös mark som kräver kommunal tillsyn, och att planera staden som vore den ett eget industriföretag och inte just ett kluster av enskilda ägares tomter och verksamheter, är att långsamt kväva stadens möjligheter att fortleva som stad.

Lund har en ganska egenartad karaktär som mycket liten stad med vissa storstads-kvaliteter. Till en del beror detta på det historiska arv som syns i form av äldre bebyggelse och medeltida gatusträckningar som överlevt genom sekler. Att bevara och utveckla staden med denna karaktär i fokus är det bästa sättet att säkerställa att staden även i framtiden kan tillhöra sina medborgare, istället för att förskingras i anonym och effektiviserad ansvarslöshet.

Ekonomiskt ansvarstagande

Medborgerlig Samling vill ha återhållsamhet med offentliga medel. Det är ett mål i sig att ha låg kommunalskatt!

Kommunen skall inte äga renodlat kommersiella fastigheter, och inte heller blanda sig i annan kommersiell verksamhet. Även till synes oförargliga ingrepp, som subventioner av sommarjobbare till verksamhet utanför kommunens egna uppgifter, innebär att skattemedel används för att störa näringsliv och civilsamhälle.

Att hantera globala klimatfrågor är inte en kommunal angelägenhet. Alla satsningar på ambitiösa klimatåtgärder innebär att för medborgarna verkligt angelägna saker får nedprioriteras, och att skattemedel förbrukas utan påvisbar nytta – ett bildligt eldande för kråkorna.

Det finns inget verkligt värde i kostsam symbolpolitik som ideologiskt motiverade certifieringar, eller att Lund är MR- eller Fair Trade City. Alla Lunds näringsidkare är redan i sin fulla rätt att låta certifiera sina verksamheter om de anser att det är kommersiellt motiverat; ingen ska åläggas att betala skatt för att påtvingas sådant från kommunen.

En ekonomiskt ansvarstagande politik innebär även stopp för gödslandet med bidrag och stopp för skattefinansierade ”satsningar” som lösning på varje problem. Varje vuxen invånare i kommunen ska som regel klara sig utan bidrag, och kunna försörja sig själv med hederligt och legalt arbete.

Vad kommunen faktiskt bör ägna sig åt är att planera och underhålla den infrastruktur som är förutsättningen för stadens liv. Detta arbete måste fokuseras på att skapa ett sammanhållet nät av gator i vilket medborgarna själva kan låta bygga sina bostäder och näringsverksamheter.

All historisk erfarenhet visar att den planeringsmetod som tillämpades i slutet av 1800-talet innebar ett bättre utnyttjande av marken, större möjligheter för ett fungerande samspel mellan privat och offentligt, och en större flexibilitet inför framtidens utmaningar.

Den dogmatiska modernismen innebär inte bara att oersättlig jordbruksmark förvandlas till glesa bostadsområden som aldrig kommer att kunna förtätas på ett för invånarna acceptabelt sätt, utan även till ett ökat ekonomiskt tryck på den del av staden som inte är ”färdigdesignad”, vilket på sikt kommer att hota den historiska bebyggelsen i stadskärnan. Denna dogm måste överges.

Demokratisk förnyelse

Vi ser demokrati och det öppna samhället som något som skall växa nedifrån och tar starkt avstånd från alla försök att uppifrån styra medborgarnas politiska uppfattningar eller livsval.

Förvaltningen måste avideologiseras. Värdegrunderna måste rensas ut och ersättas med enkla förvaltningsmässiga regler och tydliga verksamhetsmål, som kan utvärderas.

De anställdas åsikter i frågor om mänskliga rättigheter, genus-, mångfalds- eller hbtq-frågor skall vara deras ensak och ingenting som arbetsgivaren ska lägga sig i. Inte heller skall förvaltningen ägna resurser åt att pådyvla övriga medborgare dessa värdegrundsidéer.

Det kommunala partistödet bör fasas ut. Föreningslivets ekonomiska oberoende av bidrag från det offentliga är en grundbult i demokratin. Partier och organisationer som genom stödåtgärder görs ekonomiskt oberoende av sina medlemmar upphör till slut att fungera som representanter för dessa.

Medborgerlig Samling Lund

24 maj 2020